Cổng thông tin điện tử xã Đông Ninh
Huyện Khoái Châu
V/v công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tháng 01/2024

 ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KHOÁI CHÂU Số: 165/UBND-VP V/v công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tháng 02/2024 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Khoái Châu, ngày 05 tháng 3 năm 2024 Kính gửi: - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Thực hiện Công văn số 66/UBND-PVHCC&KSTT ngày 05/3/2024 của UBND tỉnh về việc công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tháng 2. Trên cơ sở kết quả đồng bộ công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://quantri.dichvucong. gov.vn/. UBND huyện công bố kết quả đánh giá Bộ Chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tháng 2/2024 của huyện và các xã, thị trấn như sau: 1. Một số tiêu chí thành phần trong bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của huyện tháng 2/2024. - Kết quả xử lý hồ sơ TTHC (%): 99.17 - Tỷ lệ mức độ hài lòng (%): 100 - Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến (%): 69.65 - Điểm tổng hợp: 75.02 - Kết quả tỷ lệ số hóa hồ sơ (%): 89.8% 2. Các chỉ tiêu chỉ phát sinh hoặc thống kê được của UBND các xã, thị trấn tháng 2/2024. (có phụ lục kèm theo) 1. Căn cứ kết quả nêu trên, UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC, cung cấp dịch vụ công; tiến hành rà soát, tăng cường chỉ đạo đẩy mạnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ để nâng cao điểm số cũng như tỷ lệ các nhóm chỉ số đang ở mức thấp, duy trì và phát huy hơn nữa các chỉ số đang ở mức tốt. 2. Giao Phòng Văn hoá và Thông tin công khai kết quả trên Cổng thông tin điện tử huyện; chỉ đạo các xã, thị trấn công khai kết quả trên Cổng thông tin điện tử của xã./. Nơi nhận: - Như trên; - Chủ tịch, các PCT UBND huyện; - Lãnh đạo Vp HĐND vàUBND huyện; - Lưu: VT. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Hải Nam 2 Phụ lục 1 Một số tiêu chí thành phần trong bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp của UBND các xã, thị trấn tháng 02/2024 STT Đơn vị Kết quả xử lý hồ sơ (%) Tỷ lệ mức độ hài lòng (%) Tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến (%) 1 Thị trấn Khoái Châu 100 100 89.74 2 An Vỹ 99.32 100 87.94 3 Bình Kiều 100 100 62.96 4 Bình Minh 98.45 100 91.46 5 Chí Tân 100 100 90.74 6 Dân Tiến 100 100 98.39 7 Dạ Trạch 100 100 82.14 8 Hàm Tử 92.31 100 96 9 Hồng Tiến 83.33 100 45 10 Liên Khê 100 100 75 11 Nhuế Dương 100 100 85.71 12 Phùng Hưng 88.89 100 97.78 13 Thuần Hưng 100 100 84.82 14 Thành Công 100 100 75.47 15 Tân Châu 100 100 100 16 Tân Dân 100 100 78.29 17 Tứ Dân 100 100 76.52 18 Việt Hoà 100 100 48.65 19 Ông Đình 100 100 65.52 20 Đông Kết 100 100 96.24 21 Đông Ninh 100 100 93.75 22 Đông Tảo 100 100 50 23 Đại Hưng 98.21 100 73.08 24 Đại Tập 100 100 88.89 25 Đồng Tiến 98.39 100 100 3 Phụ lục 2 Các chỉ tiêu chỉ phát sinh hoặc thống kê được của UBND các xã, thị trấn tháng 2/2024 STT Đơn vị Điểm tổng hợp % Kết quả tỷ lệ số hoá % Kết quả cấp bản sao điện tử 1 Thị trấn Khoái Châu 81.34 82.3 1405 2 An Vỹ 82.86 82.3 1419 3 Bình Kiều 69.31 82.1 354 4 Bình Minh 82.71 82.2 1996 5 Chí Tân 79.56 81.8 543 6 Dân Tiến 74.31 81.9 923 7 Dạ Trạch 82.16 82.5 964 8 Hàm Tử 85.82 82.1 1769 9 Hồng Tiến 64.74 82 802 10 Liên Khê 79.12 81 931 11 Nhuế Dương 71.41 80.1 430 12 Phùng Hưng 73.44 82 895 13 Thuần Hưng 85.35 81 745 14 Thành Công 79.28 82.2 481 15 Tân Châu 71.24 81.9 426 16 Tân Dân 74.39 82.4 3212 17 Tứ Dân 83.54 81.1 689 18 Việt Hoà 83.76 79.9 64 19 Ông Đình 77.05 80.4 383 20 Đông Kết 85.56 82 2633 21 Đông Ninh 80.82 80.9 259 22 Đông Tảo 78.38 82.3 744 23 Đại Hưng 72.74 81.3 1230 24 Đại Tập 88.64 82.1 912 25 Đồng Tiến 81.29 73 363
In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- tuyên truyền luật căn cước công dân (12/06/2024)
- tuyên truyền luât căn cước công dân (12/06/2024)
- V/v công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tháng 4/2024 (06/06/2024)
- V/v công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tháng 03/2024 (06/06/2024)
- V/v công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tháng 02/2024 (06/06/2024)
- UBND xã ĐÔNG NINH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT SỐ CÔNG DÂN CHƯA LÀM CCCD GẮN CHÍP VÀ KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ (19/04/2023)
- Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" năm 2022(19/10/2022)
- Hỗ trợ mô hình sinh kế gà giống cho hội viên phụ nữ khuyết tật(11/10/2022)
- Thăm hỏi, động viên các quân nhân tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022(21/09/2022)
- Ngọc Thanh, điểm sáng xây dựng đời sống văn hóa(27/07/2022)
++ THÔNG BÁO
+ tuyên truyền luật căn cước công dân
+ tuyên truyền luật căn cước công dân
+ Lễ trao tặng và cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa cho bà Trương Thị Đính thôn Phú mỹ xã Đông Ninh huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên
+ Lịch Tiếp Công Dân Của Chủ Tịch UBND Xã Đông Ninh
+ LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ ĐÔNG NINH
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- video hướng dẫn cài định danh điện tử
- giới thiệu về khoái châu
- TP Hung Yen
- giới thiệu về khoái châu
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 9
Hôm nay 34
Tháng này: 26,662
Tất cả: 162,712
THƯ VIỆN ẢNH