Cổng thông tin điện tử xã Đông Ninh
Huyện Khoái Châu
UBND xã ĐÔNG NINH KẾ HOẠCH RÀ SOÁT SỐ CÔNG DÂN CHƯA LÀM CCCD GẮN CHÍP VÀ KÍCH HOẠT TÀI KHOẢN ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ

Thực hiện Công văn số 29/CV- TCTĐA06, ngày 07/3/2023 của Tổ Công tác Đề án 06 huyện Khoái Châu về việc tăng cường kích hoạt tài khoản định danh điện tử; Tổ Công tác Đề án 06 xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐỊCH, YÊU CẦU

1. Tiếp tục triển khai, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án 06, kịp thời triển khai ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần thúc đẩy xây dựng Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, công dân số.

2. Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là người đứng đầu các ban, ngành, đoàn thể, cơ sở thôn và nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn xã. Xác định thành công của Đề án là yếu tố quyết định, đảm bảo sự thành công của chuyển đổi số.

3. Nhằm mục đích tất cả các công dân đều có CCCD gắn chíp và tài khoản định danh điện tử phục vụ thực hiện các giao dịch điện tử trên môi trường công nghệ số.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1.Thành lập 05 tổ kích hoạt tài khoản định danh điện tử

+ Tổ số 01 gồm:

- Đ/c Trần Đình Vũ - Trưởng CAX, Tổ trưởng;

- Thành viên gồm :Đ/c công chức lao động thương binh xã hội, 02 đồng chí đoàn viên, Công an viên thôn Nhân Lý.

+ Tổ số 02 gồm:

- Đ/c Nguyễn Đức Anh- Phó Trưởng CAX, Tổ trưởng;

- Thành viên gồm: Đ/c Chỉ huy trưởng quân sự xã, 02 đồng chí đoàn viên, Công an viên thôn Tử Lý.

+ Tổ số 03 gồm:

- Đ/c Lê Văn Việt - Cán bộ CAX, Tổ trưởng;

- Thành viên gồm: Đ/c công chức tư pháp, 02 đồng chí đoàn viên, Công an viên thôn Phú Mỹ.

+ Tổ số 04 gồm:

- Đ/c Đỗ Quang Hảo - Cán bộ CAX, Tổ trưởng;

- Thành viên gồm: Đ/c Nguyễn Kế Vương, 02 đồng chí đoàn viên, Công an viên thôn Nội Doanh

+ Tổ số 05 gồm:

- Đ/c Vũ Đình Chính – cán bộ CAX, Tổ trưởng;

- Thành viên gồm: Đ/c Nguyễn Thị Lanh, 02 đồng chí đoàn viên, Công an viên thônPhú Mỹ.

* Nhiệm vụ: Có chức năng, nhiệm vụ kích hoạt tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn thôn phụ trách. Phối hợp với Tổ tuyên truyền hàng ngày cập nhật danh sách để Tổ tuyên truyền đôn đốc. Đ/c Tổ trưởng có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

2. Thành lập 05 Tổ tuyên truyền, vận động:

+ Tổ số 01 (tuyên truyền, vận động tại thôn Phú Mỹ) gồm:

- Đ/c Trưởng thôn - Tổ trưởng

- Đ/c Phó trưởng thôn - Tổ phó

- Thành viên gồm: Chi hội trưởng các Chi hội gồm: Phụ nữ, Nông dân, Hội CCB, Trưởng ban công tác mặt trận thôn.

+ Tổ số 02 (tuyên truyền, vận động tại thôn Nhân Lý) gồm:

- Đ/c Trưởng thôn - Tổ trưởng

- Đ/c Phó trưởng thôn - Tổ phó

- Thành viên gồm: Chi hội trưởng các Chi hội gồm: Phụ nữ, Nông dân, Hội CCB, Trưởng ban công tác mặt trận thôn.

+ Tổ số 03 (tuyên truyền, vận động tại thôn Tử Lý) gồm:

- Đ/c Trưởng thôn - Tổ trưởng

- Đ/c Phó trưởng thôn - Tổ phó

- Thành viên gồm: Chi hội trưởng các Chi hội gồm: Phụ nữ, Nông dân, Hội CCB, Trưởng ban công tác mặt trận thôn.

+ Tổ số 04 (tuyên truyền, vận động tại thôn Nội Doanh) gồm:

- Đ/c Trưởng thôn - Tổ trưởng

- Đ/c Phó trưởng thôn - Tổ phó

- Thành viên gồm: Chi hội trưởng các Chi hội gồm: Phụ nữ, Nông dân, Hội CCB, Trưởng ban công tác mặt trận thôn.

+ Tổ số 05 (tuyên truyền, vận động tại thôn Duyên Linh) gồm:

- Đ/c Trưởng thôn - Tổ trưởng

- Đ/c Phó trưởng thôn - Tổ phó

- Thành viên gồm: Chi hội trưởng các Chi hội gồm: Phụ nữ, Nông dân, Hội CCB, Trưởng ban công tác mặt trận thôn.

* Nhiệm vụ: Vận động, tuyên truyền số công dân đã đã đăng ký tài khoản định danh điện tử mức độ 2, nhưng chưa kích hoạt (có danh sách kèm theo) đến tại Công an xã để Tổ kích hoạt tài khoản định danh điện tử hỗ trợ kích hoạt, (đối với số công dân vì một lý do nào đó không thể đến làm giờ hành chính được thì các đ/c vận động đến làm các buổi tối).

Tổ tuyên truyền triển khai thực hiện tuyên truyền, vận động công dân trước từ chiều ngày thứ 6 (tức ngày 14/4/2023) để hôm sau có công dân đến làm. Đ/c Tổ trưởng phân công nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách từng ngõ, xóm để tuyên truyền, vận động công dân đến Công an xã để kích hoạt tài khoản định danh điện tử (danh sách phân công cụ thể từng thành viên phụ trách ngõ, xóm)các đồng chí Tổ trưởng gửi về cho đồng chí Tổ trưởng Tổ kích hoạt trước 15h00 ngày 14/4/2023 để theo dõi, phối hợp.

3. Đối với lĩnh vực rà soát số công dân chưa làm CCCD gắn chíp

- Giao các đồng chí Công an chính quy được phân công phụ trách theo mục 1, phần II của Kế hoạch này trực tiếp chủ trì, phối hợp với Công an viên và các đ/c Trưởng, phó thôn hàng ngày đi đôn đốc số công dân chưa làm căn cước đến tại Công an huyên để làm CCCD, đảm bảo số công dân này hoàn thành xong việc làm CCCD trước ngày 10/5/2023(trừ số công dân già, yếu, khuyết tật, tâm thần kinh). Danh sách số công dân chưa làm CCCD sẽ do Đ/c Trần Đình Vũ- Trưởng Công an xã, Tổ phó thường trực Đề án 06 cung cấp.

+ Lưu ý: Đ/c Công an chính quy là Tổ trưởng không hoàn thành sẽ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Công an huyện và Chủ tịch UBND xã về phần việc được giao.

4. Nhiệm vụ đối với các ngành

4.1. Đối với Công an xã

- Cung cấp danh sách số công dân đang đi nghĩa vụ quân sự sang bên quân sự xã để rà soát. Đăng ký lịch Cấp CCCD đối với số Công dân già yếu, tàn tật, tâm thần kinh và làm tài khoản định danh điện tử cho công dân xong trước ngày15/5/2023.

- Tổ chức tập huấn cho các đồng chí trong tổ kích hoạt vào hồi 15h00 ngày 17/4/2023 tại Hội trường tầng 2, UBND xã trước khi thực hiện nhiệm vụ.

4.2. Đối với Quân sự xã

- Tiếp nhận danh sách do Công an xã gửi sang và cung cấp địa chỉ nơi công dân đó đóng quân để Công an xã lập danh sách báo cáo Công an huyện để làm CCCD cho số công dân này.

4.3. Đối với MTTQ, các Hội, Đoàn thể: Nông dân, Phụ nữ, Cựu Chiến binh, Đoàn Thanh niên chỉ đạo các thành viên tham gia đầy đủ để công việc đạt kết quả cao.

4.4. Đối với Văn hóa- xã hội:

- Viết các bài tuyên truyền về các buổi làm của các Tổ Công tác phát trên hệ thống loa truyền thanh để tuyên truyền cho nhân dân nắm được, tạo hiệu ứng lan tỏa.

5. Về thời gian, địa điểm

5.1.Thời gian:

Thời gian từ ngày 17/4/2023:

Buổi sáng 7h30- 11h, buổi chiều từ 13h30 - 16h30, buổi tối từ 19h30 - 22h00.

5.2. Địa điểm: Tại Công an xã Đông Ninh

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này, các ban, ngành, đoàn thể, cơ sở thôn khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Các đồng chí Trưởng các ban, ngành, Tổ trưởng các Tổ có trách nhiệm kiểm tra đôn đốc bám sát nhiệm vụ, tiến độ, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND xã về kết quả, tiến độ thực hiện Đề án 06.

2. Giao Văn phòng UBND xã, Công an xã đưa kết quả thực hiện Đề án 06 là một tiêu chí quan trọng để đánh giá, quyết định danh hiệu thi đua của các ban, ngành, đoàn thể hàng năm.

3. Giao Công an xã chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND xã giúp Chủ tịch UBND xã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- TCT ĐA06 huyện;

- Các ban, ngành, đoàn thể, nhà trường;

- Các thôn;

- Lưu: VP.

TỔ TRƯỞNG

CHỦ TỊCH UBND XÃ

Lê Văn Lượng

In trang Quay lại Lên trên
Các tin khác
- tuyên truyền luật căn cước công dân (12/06/2024)
- tuyên truyền luât căn cước công dân (12/06/2024)
- V/v công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tháng 4/2024 (06/06/2024)
- V/v công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tháng 03/2024 (06/06/2024)
- V/v công bố kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, cung cấp dịch vụ công tháng 02/2024 (06/06/2024)
- Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân" năm 2022(19/10/2022)
- Hỗ trợ mô hình sinh kế gà giống cho hội viên phụ nữ khuyết tật(11/10/2022)
- Thăm hỏi, động viên các quân nhân tham gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2022(21/09/2022)
- Ngọc Thanh, điểm sáng xây dựng đời sống văn hóa(27/07/2022)
++ THÔNG BÁO
+ tuyên truyền luật căn cước công dân
+ tuyên truyền luật căn cước công dân
+ Lễ trao tặng và cắt băng khánh thành nhà tình nghĩa cho bà Trương Thị Đính thôn Phú mỹ xã Đông Ninh huyện Khoái Châu tỉnh Hưng Yên
+ Lịch Tiếp Công Dân Của Chủ Tịch UBND Xã Đông Ninh
+ LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ ĐÔNG NINH
Lịch làm việc
Thư điện tử
Học tập và làm theo lời Bác
++ VIDEO HOẠT ĐỘNG
- video hướng dẫn cài định danh điện tử
- giới thiệu về khoái châu
- TP Hung Yen
- giới thiệu về khoái châu
LƯỢT TRUY CẬP
Đang online: 16
Hôm nay 44
Tháng này: 26,672
Tất cả: 162,722
THƯ VIỆN ẢNH